Oferta edukacyjnabannere.jpg

         Statutowym zadaniem Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu (MMPB) jest upamiętnianie ofiar niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu poprzez dokumentowanie losów pomordowanych, propagowanie wiedzy o Holocauście i rozwijanie edukacji historycznej. W działalności pedagogicznej Muzeum korzysta z teorii pedagogiki pamięci i praktyki edukacyjnej Państwowego Muzeum na Majdanku. Podejmowane działania w zakresie edukacji historycznej mają na celu umożliwienie uczestnikom oferowanych przez Muzeum zajęć poznanie mechanizmów zbrodni oraz uwarunkowań społeczno-politycznych, które miały wpływ na realizację nazistowskiego planu zagłady Żydów. Ich elementem jest refleksja nie tylko nad przeszłością, lecz także nad współczesnymi zagadnieniami związanymi z dyskryminacją, nietolerancją czy nienawiścią na tle rasowym i kulturowym.

         Do przygotowywania materiałów dydaktycznych wykorzystywane są zbiory własne Muzeum w postaci kopii dokumentów archiwalnych, relacje świadków w formie pisemnej i audio oraz fotografie nadsyłane przez krewnych osób zamordowanych w obozie w Bełżcu.

         Działania pedagogiczne MMPB zorientowane są w pierwszej kolejności na uczniów gimnazjów, którzy ukończyli 14. rok życia, uczniów szkół średnich oraz studentów. Oferta skierowana jest ponadto do pedagogów zainteresowanych edukacją historyczną w miejscach pamięci, a także pracowników instytucji społecznych i wszystkich tych, którzy pragną zdobyć bądź pogłębić wiedzę o Holocauście.Formy zajęć edukacyjnych
 
Oprowadzanie

         W trakcie zwiedzania ekspozycji muzealnej przewodnicy omawiają historię obozu zagłady w Bełżcu na tle problematyki nazizmu i polityki eksterminacyjnej wobec Żydów europejskich, a przy pomniku objaśniają symbolikę upamiętnienia (czas trwania ok. 1,5 h; grupa do 10 lub 30 osób; koszt zależy od wielkości grupy i języka w jakim grupa jest oprowadzana).


 
Lekcje muzealne

         Lekcje muzealne są pozaszkolną formą edukacji historycznej. Ich tematyka dotyczy dziejów obozu w Bełżcu, historii Zagłady, a także zagadnień dotyczących tradycji i kultury żydowskiej (czas trwania ok. 1,5 h; grupa do 30 osób; koszt 80 zł).
 
Proponowane tematy:
 
 • Historia Shoah – antysemityzm, narodowy socjalizm, prześladowanie, Zagłada
 • Eksterminacja przez pracę: obozy pracy dla Żydów w dystrykcie lubelskim
 • Getto – żydowska dzielnica mieszkaniowa jako pośrednia forma eksterminacji
 • „Akcja” – organizacja i przebieg deportacji do obozów zagłady
 • Czym była „Aktion Reinhardt”?
 • Obozy zagłady „Aktion Reinhardt”: Bełżec, Sobibór, Treblinka – podobieństwa i różnice
 • Historia obozu zagłady w Bełżcu XI 1941 – XII 1942 r.
 • Więźniowie Sonderkommando w obozach zagłady
 • Sprawcy i ofiary: esesmani z załogi obozowej w Bełżcu i więźniowie żydowscy z Sonderkommando
 • Rudolf Reder i Chaim Hirszman – ocaleni z obozu zagłady w Bełżcu
 • Los dziecka żydowskiego w czasie nazizmu
 • Los ludności żydowskiej na Zamojszczyźnie w okresie okupacji
 • Akcje wysiedleńcze ludności polskiej – Powstanie Zamojskie
 • Żyć obok siebie – kształtowanie się stosunków polsko-żydowskich na przestrzeni wieków
 • Wokół żydowskiej tradycji dnia codziennego i świątecznego – o kulturze Żydów polskich
  
Pobyty studyjne

         Forma zajęć przeznaczona przede wszystkim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów. W trakcie pobytu uczestnicy zwiedzają pod opieką pracownika merytorycznego Muzeum obszar byłego obozu oraz związane z jego historią obiekty położone na terenie gminy Bełżec. Zapoznają się także z wystawą historyczną oraz symboliką upamiętnienia. W programie przewidziana jest również realizacja jednego z tematów lekcji muzealnych lub innego zagadnienia zaproponowanego wcześniej przez opiekuna grupy (czas trwania ok. 5 h, grupa do 30 osób; koszt 100 zł).


 
Warsztaty historyczne

        Zajęciadostosowane są do zainteresowań, oczekiwań i możliwości percepcyjnych młodzieży szkolnej, która – korzystając z kopii dokumentów archiwalnych i relacji świadków – aktywnie poznaje i odkrywa historię Holocaustu (czas trwania ok. 2 x 5 h, grupa do 30 osób; koszt 250 zł).


 
Seminaria edukacyjne dla nauczycieli

         Skierowane są głównie do nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Ich celem jest zapoznanie uczestników z metodyką i dydaktyką muzealną. Programy obejmują zwiedzanie wystawy historycznej pod kątem metodycznym, wykłady z teorii edukacji w miejscach pamięci oraz zajęcia i prelekcje poświęcone tematyce Holocaustu. Program seminarium przewiduje także prace warsztatowe nad scenariuszami projektów realizowanych w ramach pozaszkolnej edukacji historycznej.


 
Staże i praktyki

         Adresowane są do studentów i absolwentów szkół wyższych zainteresowanych poznaniem zadań i funkcji miejsc pamięci oraz zdobyciem doświadczenia zawodowego w placówce muzealnej.

 
Informacje praktyczne
 
 • Zajęcia organizowane są dla młodzieży powyżej 14. roku życia. Są one prowadzone w grupach maksymalnie do 30 osób
 • Zgłoszeń należy dokonywać co najmniej tydzień przed terminem planowanego przyjazdu
 • Sala edukacyjna Muzeum wyposażona jest w projektor do wyświetlania prezentacji multimedialnych
 • Zachęcamy nauczycieli i opiekunów grup do wcześniejszego konsultowania z pracownikami merytorycznymi Muzeum planu i przebiegu zajęć
 • Tel. kontaktowy: +48 84 665 25 10, adres e-mail: muzeum@belzec.eu
 • Wybór publikacji o edukacji w miejscach pamięci